PRZETWARZANIE DANYCH

PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Gwarków 1, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia oraz świadczenia wszelkiego rodzaju usług medycznych.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • Ustawy o działalności leczniczej;
 • Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • oraz aktów wykonawczych

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.