INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie opieki profilaktycznej pracowników odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy poradnią medycyny pracy a pracodawcą. Warunki środowiska pracy mogą stać się przyczyną utraty zdrowia Państwa pracowników.

Można temu zapobiec poprzez regularne przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, począwszy od chwili jego zatrudnienia aż do zakończenia umowy o pracę. Zgodnie z prawem obowiązek zapewnienia takich badań spoczywa na pracodawcy.

Zdrowy personel to mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność pracy, mniejsza rotacja na stanowiskach pracy, mniej roszczeń o odszkodowania, co oznacza większe zyski Państwa firmy. Informujemy Państwa o możliwości zawierania umów w tym zakresie z naszą Spółką.

Badania profilaktyczne pracownika, uprawniony lekarz przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z wynikami badań środowiskowych.

Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu pracodawcy, lekarz ustala zakres badań dodatkowych konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy. 

Nie każda osoba może pracować na każdym stanowisku pracy ze względu na stan zdrowia. Zatrudnienie osób cierpiących na niektóre schorzenia na stanowiskach pracy o określonych narażeniach zawodowych może pogłębiać istniejące choroby. Istnieją również takie stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione osoby o określonych predyspozycjach fizycznych lub psychicznych.