PRZEPISY PRAWNE

Przepisy zobowiązujące pracodawcę do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników to:

  1. Kodeks pracy
  2. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 roku Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96 z 1997 roku poz. 593), z późniejszymi zmianami
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332), z późniejszymi zmianami.

W tych dokumentach możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje o wymaganych badaniach profilaktycznych oraz ich zakresie.

Najważniejsze informacje zawarte w podanych źródłach a dotyczące większości zakładów pracy:

Każdy pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest zapewnić im profilaktyczną opiekę zdrowotną. Pracownicy nowo zatrudniani powinni wykonywać badania wstępne, a ci którym wygasła ważność badań wstępnych, badania okresowe. Po okresie nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni obowiązuje wykonanie badania kontrolnego. Pracodawca kieruje pracowników na badania wydając im skierowanie na badania profilaktyczne. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające zdolność pracownika do pracy na określonym stanowisku. Honorowane są wyłącznie orzeczenia lekarskie wystawione przez uprawnionych do ich wydawania lekarzy (pieczątka lekarza zawierająca w nagłówku „Badania profilaktyczne przeprowadził”).

Pomiędzy pracodawcą a wykonującą badania podstawową jednostką medycyny pracy, musi być zawarta specjalna umowa (art.12 Ustawy o służbie medycyny pracy). Zatem komplet wymaganych dokumentów to nie tylko aktualne orzeczenia lekarskie pracowników, ale również podpisana umowa. Zakres niezbędnych badań zależy od specyfiki stanowiska pracy. Najczęściej wystarczające jest ogólne badanie internistyczne.  W przypadku stanowisk na których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, oprócz badania internistycznego, konieczne są dodatkowe badania specjalistyczne i laboratoryjne. Do takiej grupy stanowisk należy na przykład praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie – dodatkowo wymagane jest wówczas badanie okulistyczne. Badania profilaktyczne oraz związane z nimi badania analityczne są odpłatne, nie są w jakimkolwiek zakresie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty ponoszą pracodawcy. Oczywiście wszelkie poniesione z tytułu badań profilaktycznych wydatki pracodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu.