PORADNIK PACJENTA

AKTUALNY DOWÓD UBEZPIECZENIA

Należy pamiętać, aby przed każdą wizytą przedstawić w rejestracji aktualny dokument ubezpieczenia. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

Informacja na temat zmian w weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego od 01.01.2013r. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS, KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta na dzień, w którym dokonywana jest weryfikacja.

W celu weryfikacji należy podać w rejestracji numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18-go roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli w wyniku weryfikacji NFZ, uprawnienia do świadczeń nie zostaną potwierdzone, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie można potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w postaci:
 • zaświadczenia z zakładu pracy
 • lub
 • legitymacji emeryta lub rencisty albo aktualnego przekazu emerytury lub renty
 • lub
 • aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składek za ostatni miesiąc
 • lub
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń (formularze dostępne w naszych rejestracjach)
 • oraz
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku wątpliwości związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych można również skontaktować się z: Śląskim Oddziałem NFZ (nr tel. 32 73 51 900).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
Dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.)
 • aktualny odcinek emerytury lub renty
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)
Dla osoby bezrobotnej:
 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka
Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:
 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:
 • zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.
Dla osoby nie posiadającej aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń: Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
 • jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
 • lub
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Szczegółowe informacje na temat systemu eWUŚ oraz druki dostępne są na stronie internetowej NFZ: Tutaj

LECZENIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Ubezpieczeni obywatele Polski podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej uprawnieni są do korzystania z opieki lekarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju. Osoby wyjeżdżające poza granice Polski powinni legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. W celu uzyskania karty należy we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek można złożyć w Oddziale NFZ:

Wydział Spraw Świadczeniodawców
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
tel. 32/735 18 72, 735 18 87, 735 18 78, 735 18 82
oraz innych Oddziałach, których adresy znajdują się na stronie NFZ: Tutaj
Po aktualne i szczegółowe informacje dotyczące Karty, w tym wymagane druki odsyłamy do strony NFZ: Tutaj

DOKUMENTY DO POBRANIA