VOUCHERY PODARUNKOWE

Zachęcamy do zakup Voucherów podarunkowych dla najbliższych w kwocie 50 lub 100 złotych, do wykorzystania w ramach usług medycznych realizowanych w poradniach i pracowniach ELVITY w Jaworznie i Katowicach. Vouchery dostępne są w kasach placówek:
 • w Jaworznie przy ul. Gwarków 1
 • w Jaworzni przy ul. Partyzantów 9
 • w Jaworznie przy ul. Promiennej 51
 • w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13
Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, przez okres 3 miesięcy od jego zakupu.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin Vouchera Podarunkowego

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 64/VI/2015 z dnia 3.12.2015 roku Regulamin Płatnego VOUCHERA Podarunkowego PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.
 1. EMITENT VOUCHERA
  Emitentem VOUCHERA, jest PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o. S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Gwarków 1. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000009123, NIP: 632-174-87-16, kapitał zakładowy 7.777.500,00 złotych

 2. SPRZEDAŻ VOUCHERA
  Sprzedaż VOUCHERÓW prowadzona jest w Kasach Emitenta. Vouchery przyjmują wartość nominalną w kwocie 50,00 zł i 100,00 zł. Nabywca Vouchera w momencie zakupu obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wynikającej z nominału Vouchera. Zapłata za Voucher stanowi 100% przedpłatę na poczet usług realizowanych w terminie widniejącym na dokumencie Vouchera.

 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z VOUCHERA
  Vouchery emitowane są na okaziciela. Przed skorzystaniem z usług objętych Voucherem posiadacz Vouchera winien okazać dokument Vouchera w rejestracji.

 4. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
  • a) VOUCHER uprawnia do realizacji usług w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach poradni i pracowni diagnostycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwach Emitenta. Voucher obejmuje wyłącznie usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT.
  • b) Voucher może być wykorzystany jednorazowo w pełnej wysokości wynikającej z nominału Vouchera lub w częściach do wysokości wynikającej z jego nominalnej wartości z zachowaniem terminu obowiązywania Vouchera.
  • c) Do usług realizowanych w ramach Vouchera zastosowanie mają ceny cenników komercyjnych obowiązujące w poszczególnych placówkach Emitenta.
  • d) W przypadku gdy wartość zakupionych usług przewyższa kwotę na którą opiewa Voucher posiadacz Vouchera obowiązany jest dopłacić wynikającą z tego tytułu różnicę. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera, Emitent nie zwraca różnicy.
  • e) Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z określonym terminem jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera. Posiadaczowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Emitenta z tytułu utraty, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży VOUCHERA. W powyższych przypadkach Emitent nie wydaje duplikatu VOUCHERA.
  • f) Emitent zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Vouchera który jest zniszczony bądź nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności.
  • g) Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części i nie może zostać zwrócony Emitentowi.
  • h) Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach VOUCHERA jest uprzednie umówienie wizyty osobiście w wybranej placówce Emitenta lub telefonicznie. Ustalenie wizyty może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności Vouchera.
  • i) Realizacji usług medycznych w ramach VOUCHERA można dokonać wyłącznie w placówkach własnych Emitenta, pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danej placówce.

 5. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • a) Usługi objęte VOUCHEREM można zrealizować w terminie trzech miesięcy od daty zakupu VOUCHERA.
  • b) Usługi medyczne realizowane w ramach VOUCHERA nie wymagają skierowania.
  • c) Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu.