VOUCHERY PODARUNKOWE

Istnieje możliwość zakupu Voucherów podarunkowych dla najbliższych w kwocie 50 lub 100 złotych, do wykorzystania w ramach usług medycznych realizowanych w poradniach i pracowniach ELVITY w Jaworznie i Katowicach. Vouchery dostępne są w kasach placówek:
 • w Jaworznie przy ul. Gwarków 1
 • w Jaworzni przy ul. Partyzantów 9
 • w Jaworznie przy ul. Promiennej 51
 • w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13
Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, przez okres 3 miesięcy od jego zakupu.

Regulamin Vouchera Podarunkowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 64/VI/2015 z dnia 3.12.2015 roku Regulamin Płatnego VOUCHERA Podarunkowego PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.
 1. EMITENT VOUCHERA
  Emitentem VOUCHERA, jest PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o. S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Gwarków 1. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000009123, NIP: 632-174-87-16, kapitał zakładowy 7.777.500,00 złotych
 2. SPRZEDAŻ VOUCHERA
  Sprzedaż VOUCHERÓW prowadzona jest w Kasach Emitenta. Vouchery przyjmują wartość nominalną w kwocie 50,00 zł i 100,00 zł. Nabywca Vouchera w momencie zakupu obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wynikającej z nominału Vouchera. Zapłata za Voucher stanowi 100% przedpłatę na poczet usług realizowanych w terminie widniejącym na dokumencie Vouchera. 
 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z VOUCHERA
  Vouchery emitowane są na okaziciela. Przed skorzystaniem z usług objętych Voucherem posiadacz Vouchera winien okazać dokument Vouchera w rejestracji. 
 4. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
  1. VOUCHER uprawnia do realizacji usług w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach poradni i pracowni diagnostycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwach Emitenta. Voucher obejmuje wyłącznie usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT.
  2. Voucher może być wykorzystany jednorazowo w pełnej wysokości wynikającej z nominału Vouchera lub w częściach do wysokości wynikającej z jego nominalnej wartości z zachowaniem terminu obowiązywania Vouchera.
  3. Do usług realizowanych w ramach Vouchera zastosowanie mają ceny cenników komercyjnych obowiązujące w poszczególnych placówkach Emitenta.
  4. W przypadku gdy wartość zakupionych usług przewyższa kwotę na którą opiewa Voucher posiadacz Vouchera obowiązany jest dopłacić wynikającą z tego tytułu różnicę. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera, Emitent nie zwraca różnicy.
  5. Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z określonym terminem jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera. Posiadaczowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Emitenta z tytułu utraty, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży VOUCHERA. W powyższych przypadkach Emitent nie wydaje duplikatu VOUCHERA.
  6. Emitent zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Vouchera który jest zniszczony bądź nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności.
  7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części i nie może zostać zwrócony Emitentowi.
  8. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach VOUCHERA jest uprzednie umówienie wizyty osobiście w wybranej placówce Emitenta lub telefonicznie. Ustalenie wizyty może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności Vouchera.
  9. Realizacji usług medycznych w ramach VOUCHERA można dokonać wyłącznie w placówkach własnych Emitenta, pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danej placówce.
 5. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługi objęte VOUCHEREM można zrealizować w terminie trzech miesięcy od daty zakupu VOUCHERA.
  2. Usługi medyczne realizowane w ramach VOUCHERA nie wymagają skierowania.
  3. Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu.